Alumnat

Informació

Material Curs 2023/24

Material per als alumnes d’ESPA curs 2023-2024 (1r Quadrimestre): Els/Les professors/es informaran a principi de curs a cada classe, del material que han de dur els/les alumnes

 

Tutories d’Ensenyaments Inicials i ESPA

Cada curs té un professor/a tutor/a i una hora setmanal per atendre individualment l’alumnat. El tutor del vostre grup us n’informarà el primer dia de classe a la sessió de tutoria obligatòria.

Podeu parlar amb el tutor per:

Demanar orientació escolar. Quin itinerari formatiu s’ha de seguir per arribar a..?

Demanar orientació laboral. Quines sortides al món de la feina tenen els estudis, etc..

Informar-lo si no podeu venir a classe.

Resoldre conflictes amb qualsevol persona de la comunitat escolar.

Demanar ajut per aprendre a organitzar-se la feina de classe i aprofitar més el temps de treball.

Demanar aclariments específics sobre qüestions puntuals que no s’hagin entès a classe.

Posar-se al dia de les feines que s’han de fer si hi ha hagut una falta justificada.

Qualsevol informació o aclariment sobre el funcionament del centre, el desenvolupament de les classes, etc.

Beques d’èxit (2023/24)

Beques i ajuts per acabar l’ ESPA (Educació Secundària per a Persones Adultes)

El SOIB ofereix la possibilitat de cobrar beques o ajuts per estudiar i aprovar algun dels àmbits de coneixement dels nivells equivalents a 2n, 3r i 4t d’ESO.

Trobareu tota la informació a partir del mes de setembre en aquesta secció.

Normes bàsiques

Us recordam algunes de les normes que heu de respectar:

No es pot fumar dins tot el recinte escolar.

No es pot destorbar el normal funcionament de les activitats del CEPA. S’ha de respectar el dret a l’estudi dels companys.

No es pot faltar al respecte a cap membre de la comunitat educativa.

Els telèfons mòbils i els rellotges intel·ligents han d’estar en silenci i retirats de la vista. Si teniu necessitat d’estar pendent d’alguna cridada urgent, ho heu d’explicar al professor/a abans de la classe i ell o ella us podrà autoritzar, o no, a sortir per contestar.

No es pot menjar ni beure a classe.

És absolutament prohibit el consum de drogues.

En cas de conflicte s’ha d’intentar resoldre parlant primer amb el professor, després amb el tutor i en darrer terme amb el cap d’estudis o directora.

Serà motiu de sanció l’incompliment de les normes del centre.

Protecció de dades

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer Alumnat de centres educatius dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís dels alumnes en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats per la Conselleria d’Educació i Formació Professional. L’òrgan responsable del fitxer és la Conselleria d’Educació i Formació Professional, amb domicili al carrer Ter, 16, Palma. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General de Planificació i Centres mitjançant el Registre de la Conselleria, identificant-se convenientment (Ref. Protecció de Dades).

Revista

Aquests són els enllaços a la revista del centre El Lledoner.

Llista de preguntes freqüents

Què puc fer si em vull matricular a ESPA i no tenc historial acadèmic ni llibre d'escolaritat?

Si no has estudiat mai en el sistema educatiu espanyol pots venir al CEPA sense aquests documents. Faràs una prova inicial d’anivellació que serà la que ens permetra adscriure’t al nivell que et correspongui.

Si has estudiat a Espanya, però has perdut la documentació convé que vagis al darrer Centre on estudiares i demanis una còpia perquè et puguem convalidar les matèries aprovades. Si no pots aportar documentació vàlida -el butlletí de notes no ho és- hauràs de fer la prova d’anivellació.

Al meu país d'origen vaig fer alguns estudis; els puc convalidar al CEPA?

En el sistema educatiu espanyol no es convaliden nivells o matèries cursades a l’estranger si no arriben a la totalitat de nivells que correspondrien a la titulació d’Educació Secundària. Si penses que al teu país has superat prou cursos per poder obtenir la convalidació d’algun títol del sistema educatiu espanyol, has d’anar a l’Alta Inspeció Educativa que és l’organisme que ho gestiona.

Necessitaré comprar llibres per estudiar ESPA?

És necessari comprar alguns pocs llibres per estudiar ESPA. En la meitat de matèries no serà necessari perquè el professorat dóna fotocòpies amb teoria i exercicis. En el moment de la matrícula rebràs un full amb els noms dels llibres necessaris.

És necessari assistir sempre a classe?

És molt important assistir al màxim possible de classes. Aquest CEPA només fa ensenyament presencial i s’avalua la feina diària que es fa. Si no s’assisteix a un mínim del 80% de les classes perdreu el dret d’avaluació contínua i us haureu de presentar als exàmens finals de totes aquelles matèries en què hagueu faltat més d’un 20%. El CEPA Son Canals fa ensenyament a distància, adequat per a aquells que no puguin assistir regularment.

He de venir personalment a matricular-me?

Sí, és necessari venir personalment perquè tendràs una entrevista amb un professor que valorarà les teves necessitats i t’aconsellarà segons les teves circumstàncies.

Si no hi ha prou places per a totes les demandes, qui tendrà preferència?

Els alumnes que han assistit regularment tenen un període d’inscripció en el qual tenen garantida la plaça del mateix ensenyament que estan cursant. Després s’obrirà un altre període d’inscripció per a nous alumnes que es matricularan per ordre d’arribada. Per agilitar els processos de matrícula donarem cita prèvia.

Es poden matricular persones menors de 18 anys?

Al CEPA es poden matricular persones que facin els 18 anys abans de dia 31 de desembre de l’any en què es matriculin. També es poden matricular persones majors de 16 anys i menors de 18 si tenen algun d’aquests requisits:

a) Si el sol·licitant té un contracte de feina que li impedeixi assistir a un centre ordinari. Ha de constar al contracte els dies i les hores del dia en què farà feina així com el període de duració del contracte.

b) Si el sol·licitant està sotmès a mesures judicials. Serà necessari aportar el certificat del jutjat que ho avali.

d) Ésser esportista d’elit. Serà necessari el certificat de l’organisme competent.

Em puc matricular quan ha començat el curs?

Si hi ha places és possible matricular-se amb el curs començat, amb algunes limitacions:

a) A ESPA els cursos són quadrimestrals i per això el període d’admissió acaba després del primer mes d’haver començat les classes.

b) Als ensenyaments anuals, quan el curs ja ha avançat alguns mesos, el professorat valora si l’alumne està en condicions de seguir el ritme del curs i decideix si val la pena començar o és millor esperar a l’inici del proper curs.

Resum oferta formativa

En el nostre centre podràs estudiar Ensenyances Inicials, acabar els teus estudis d’Educació Secundària , preparar-te per aprendre i aprofundir en una nova llengua (català, castellà i anglès) o estudiar per la prova d’accés a la Universitat. Oferim ensenyaments reglats (amb dret a titulació oficial) i no reglats (sense tiulació, simplement pel plaer d´aprendre)

Oferta de l’associació d’alumnes

L’associació d’alumnes del CEPA CAMP RODÓ ofereix diverses activitats obertes a tota la comunitat, tant alumnes com a externs al centre.
Les nostres activitats es realitzen dins el propi centre i també al gimnàs de l’IES Josep Maria Llompart.