Estudis

Oferta formativa

Educació secundària per a persones adultes

Aquest any i de forma extraodinària serà SEMIPRESENCIAL a tots el Centre d’Adults de les Balears

Informació

Els estudis en educació secundària per a persones adultes estan adreçats a aquelles persones que volen assolir la titulació bàsica per poder accedir al món laboral o per seguir cursant estudis d’FP de grau mitjà, preparar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior o d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys, fer batxillerat o simplement ampliar els seus coneixements i adquirir una formació bàsica personal.

Nivells

Els estudis s’estructuren en 4 quadrimestres organitzats en dos anys.

Nivell 1 (1r i 2n d’ESPA)
Nivell 2 (3r i 4t d’ESPA)

Durada

1r quadrimestre : 1 d’octubre a mitjans febrer

2n quadrimestre : febrer a juny

Requisits

Tenir 18 anys o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació.

També hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació si es troben en alguna de les situacions següents:

Tenir contracte laboral que impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari.

Ser esportista d’alt nivell.

Tenir mesures judicials.

Convalidacions i acreditacions

La superació d’una prova d’avaluació inicial (VIA) permet acreditar part del currículum.

Les assignatures superades de l’ESO permeten convalidar part de currículum.

Matrícula

Per matricular-te necessites les teves notes de l’institut o escola on vares estudiar.

En cas de no tenir notes es realitzarà un examen (VIA) a l’alumnat per tal d’emplaçar-lo en el curs adequat.

Enllaç a horaris

Ensenyaments inicials

Ensenyaments Inicials de nivell I

Ensenyaments adreçats a persones adultes que necessiten aprendre a llegir i escriure o millorar els seus coneixements lingüístics, com també adquirir la capacitat per resoldre senzills problemes de la vida quotidiana a partir de les operacions bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió).

L’horari pot ser de matí o d’horabaixa.

Ensenyaments Inicials de nivell II

Curs de formació bàsica de preparació per accedir a l’educació secundària per a persones adultes (ESPA). S’hi treballen les mateixes matèries que a secundària: matemàtiques, català castellà, anglès, naturals i socials, organitzades en àmbits.

Aquest nivell també és interessant per a aquelles persones que no volen continuar els estudis de secundària, però volen ampliar els seus estudis i millorar les competències bàsiques.

Espanyol per a estrangers

Està estructurat en dos nivells:

Espanyol I

És un curs adreçat a aquelles persones adultes que no tenen cap competència lingüística en castellà, o que únicament l’entenen una mica, i que necessiten les eines bàsiques de comunicació en aquest idioma

Espanyol II

El segon nivell permet perfeccionar l’ús de la llengua. Es treballa a partir de textos la comprensió, expressió, adquisició de nou vocabulari i aspectes gramaticals bàsics.

Curs de preparació per a l’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Requisits per poder realitzar la prova

Tenir 25 anys o complir-los dins l’any natural en què es fa la prova.

Queden exclosos de poder fer la prova: Les persones que compleixin qualsevol requisit general d’accés (titulació universitària oficial, titulació de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior, i les que tinguin superada la prova d’accés a la Universitat)

Matèries que es preparen al centre:

De la fase general:

Comentari de text

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua estrangera anglès

De la fase específica:

Biologia 

Història

Literatura

Matemàtiques

Matèries obligatories i optatives per opció

Opcions

Matèries Obligatòries

Optatives

Opció A
Arts i Humanitats
Literatura Filosofia
Història
Història de l’art
Opció B
Ciències
Matemàtiques Biologia
Física
Química
Opció C
Ciències de la Saut
Biologia Física
Matemàtiques
Química
Opció D
Ciències Sociales i Jurídiques
Història Geografia
Matemàtiques
Economia
Literatura
Opció C
Enginyeria i Arquitectura
Matemàtiques Dibuix Tècnic
Física
Economia

Cursos de Català

Cursos no oficials per a preparar els nivells A2, B1 i B2 de català per a aprendre i millorar el nivell de català i preparar els exàmens lliures de català convocats pel Govern de les Illes Balears.

Els cursos són anuals.

Informació exàmens lliures de català:

Cursos d’Anglès

Cursos no oficials d’anglès A1, A2 i A2+ orientats a millorar i aprendre l’anglès i donar suports, si es vol, a l’examen lliure de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Els cursos són anuals.

Enllaç proves lliures EOI Palma:

Projecte Cultural

Curs adreçat a l’alumnat amb un interès alternatiu al pròpiament acadèmic, en la formació permanent i en el desenvolupament de la personalitat, per donar sentit a la vida. El curs permet ampliar els coneixements i saber més sobre la nostra història, realitat social i cultural.

Aquest curs, de tres hores setmanals, es fa als matins.

Orientació

Servei gratuït que ofereix el CEPA CAMP RODÓ, per tal d’assessorar-se en els estudis a fer, en tècniques d’estudis, estudis posteriors al CEPA, recerca de feina…

Per a demanar hora cal fer-ho a consergeria. Horari de matí i horabaixa.

A continuació tens alguns enllaços que et poden ajudar a l’hora d’estudiar, de saber què estudiar després de la Secundària o per a cercar feina:

Qüestionari d’orientació acadèmica

Tècniques d’estudi

Soib

Borsa de feina infojove

Resum oferta formativa

En el nostre centre podràs estudiar Ensenyances Inicials, acabar els teus estudis d’Educació Secundària , preparar-te per aprendre i aprofundir en una nova llengua (català, castellà i anglès) o estudiar per la prova d’accés a la Universitat. Oferim ensenyaments reglats (amb dret a titulació oficial) i no reglats (sense tiulació, simplement pel plaer d´aprendre)

Oferta de l’associació d’alumnes

L’associació d’alumnes del CEPA CAMP RODÓ ofereix diverses activitats obertes a tota la comunitat, tant alumnes com a externs al centre.
Les nostres activitats es realitzen dins el propi centre i també al gimnàs de l’IES Josep Maria Llompart.