Estudis que pots cursar en el CEPA Camp Rodó

Oferta formativa

Informació

Els estudis d’educació secundària per a persones adultes (ESPA) estan adreçats a aquelles persones que volen assolir la titulació bàsica per poder accedir al món laboral o per seguir cursant estudis d’FP de grau mitjà, preparar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior o d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys, fer batxillerat o simplement ampliar els seus coneixements i adquirir una formació bàsica personal. Una vegada acabats els estudis d’ESPA en el nostre centre amb tots els àmbits aprovats de tots els cursos, s’obté el títol de graduat en ESO.

Nivells

Els estudis s’estructuren en 4 quadrimestres organitzats en dos anys.

Nivell 1 (1r i 2n d’ESPA)
Nivell 2 (3r i 4t d’ESPA)

Durada

1r quadrimestre : de 29 de setembre de 2023 a 2 de febrer de 2024

2n quadrimestre : de 13 de febrer de 2024 a 21 de juny de 2024

Requisits

Tenir 18 anys o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació.

També hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació si es troben en alguna de les situacions següents:

Tenir contracte laboral que impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari.

Ser esportista d’alt nivell.

Tenir mesures judicials.

Ser un MENA.

Convalidacions i acreditacions

(Taula de convalidacions)

La superació d’una prova d’avaluació inicial (VIA) permet acreditar part del currículum.

Les assignatures superades de l’ESO permeten convalidar part del currículum.

Matrícula

Per matricular-te necessites un certificta de notes o llibre d’escolaritat de l’institut o escola on vares estudiar.

En cas de no tenir notes, o amb estudis d’un sistema educatiu diferent al de l’estat Espanyol, es realitzarà un examen ( prova VIA) a l’alumnat per tal d’ubicar-lo en el curs adequat.

Enllaç a horaris

Ensenyaments inicials

Ensenyaments Inicials de nivell I

Ensenyaments adreçats a persones adultes que necessiten aprendre a llegir i escriure o millorar els seus coneixements lingüístics, com també adquirir la capacitat per resoldre senzills problemes de la vida quotidiana a partir de les operacions bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió).

L’horari pot ser de matí o d’horabaixa.

Ensenyaments Inicials de nivell II

Curs de formació bàsica de preparació per accedir a l’educació secundària per a persones adultes (ESPA). S’hi treballen les mateixes matèries que a secundària: matemàtiques, català castellà, anglès, naturals i socials, organitzades en àmbits.

Aquest nivell també és interessant per a aquelles persones que no volen continuar els estudis de secundària, però volen ampliar els seus estudis i millorar les competències bàsiques.

Espanyol per a estrangers

Està estructurat en dos nivells:

Espanyol I

És un curs adreçat a aquelles persones adultes que no tenen cap competència lingüística en castellà, o que únicament l’entenen una mica, i que necessiten les eines bàsiques de comunicació en aquest idioma

Espanyol II

El segon nivell permet perfeccionar l’ús de la llengua. Es treballa a partir de textos la comprensió, expressió, adquisició de nou vocabulari i aspectes gramaticals bàsics.

Curs de preparació per a l’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Requisits per poder realitzar la prova

Tenir 25 anys o complir-los dins l’any natural en què es fa la prova.

Queden exclosos de poder fer la prova: Les persones que compleixin qualsevol requisit general d’accés (titulació universitària oficial, titulació de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior, i les que tinguin superada la prova d’accés a la Universitat)

Matèries que es preparen al centre:

De la fase general:

Comentari de text

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua estrangera anglès

De la fase específica:

Biologia 

Història

Literatura

Matemàtiques

Matèries obligatories i optatives per opció

Opcions

Matèries Obligatòries

Optatives

Opció A
Arts i Humanitats
Literatura Filosofia
Història
Història de l’art
Opció B
Ciències
Matemàtiques Biologia
Física
Química
Opció C
Ciències de la Saut
Biologia Física
Matemàtiques
Química
Opció D
Ciències Sociales i Jurídiques
Història Geografia
Matemàtiques
Economia
Literatura
Opció C
Enginyeria i Arquitectura
Matemàtiques Dibuix Tècnic
Física
Economia

Cursos de Català

Cursos oficials de nivell A2 i B1 amb certificació de la EOI  i també cursos no oficials de nivell B2  per a aprendre i millorar el nivell de català i preparar els exàmens lliures convocats pel Govern de les Illes Balears.

Els cursos són anuals.

Informació exàmens lliures de català:

Cursos d’Anglès

Cursos oficials d’anglès de nivell A1 i A2 amb certificació de la EOI, i també cursos no oficials de nivell A2 i A2/B1 orientats a millorar i aprendre l’anglès i donar suport, si es vol, a l’examen lliure de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Els cursos són anuals.

Enllaç proves lliures EOI Palma:

Competències digitals (Nivell bàsic)

Curs adreçat a totes aquelles persones, amb pocs coneixements d’informàtica bàsica d’usuari en l’ús i maneig dels ordinadors, per tal d’adquirir les competències bàsiques imprescindibles en la utilització d’aquestes eines tan útils avui en dia. Aquest curs s’imparteix en modalitat quadrimestral. Es tracta d’un módul de formació de 60 h (4h/setmana). Una vegada acabat i superat aquest curs, s’obté una certificació en competències digitals bàsiques amb validesa europea.

Competències digitals (Nivell avançat)

Aquest curs està dirigit a totes aquelles persones, que han cursat prèviament el nivell bàsic, o que en qualsevol cas ja tenen els coneixements i destreses bàsiques necessàries en competències digitals. Es tracta d’un mòdul quadrimestral de 60 h (4h/setmana), i una vegada acabat es té dret a una certificació en competències digitals avançades amb validesa europea.

Orientació (POAP)

Servei gratuït (POAP) que ofereix el CEPA CAMP RODÓ, per tal d’assessorar-se en els estudis a fer, en tècniques d’estudis, estudis posteriors al CEPA, recerca de feina…

Per demanar informació i assessorament cal fer-ho clicant a POAP

A continuació tens alguns enllaços que et poden ajudar a l’hora d’estudiar, de saber què estudiar després de la Secundària o per a cercar feina:

Qüestionari d’orientació acadèmica

Tècniques d’estudi

Soib

Borsa de feina infojove

Resum oferta formativa

En el nostre centre podràs estudiar Ensenyances Inicials, acabar els teus estudis d’Educació Secundària , preparar-te per aprendre i aprofundir en una nova llengua (català, castellà i anglès) o estudiar per la prova d’accés a la Universitat. Oferim ensenyaments reglats (amb dret a titulació oficial) i no reglats (sense tiulació, simplement pel plaer d´aprendre)

Oferta de l’associació d’alumnes

L’associació d’alumnes del CEPA CAMP RODÓ ofereix diverses activitats obertes a tota la comunitat, tant alumnes com a externs al centre.
Les nostres activitats es realitzen dins el propi centre i també al gimnàs de l’IES Josep Maria Llompart.